Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de lessen van Yogastudio Kamala Yoga en gelden voor iedere cursist.

Inschrijving en opzegging

Inschrijving gebeurt door inlevering van een ondertekend inschrijfformulier. Door zich in te schrijven gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij inschrijving verbindt de cursist zich voor een hele lesperiode (september – december en januari – juni).
Voor tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het moment dat de opzegging is ontvangen. De opzegging wordt door Yogastudio Kamala schriftelijk of per mail bevestigd. Eventueel resterend vooruitbetaald lesgeld wordt teruggestort.

Betaling

Het cursusbedrag dient voor de eerste les van de nieuwe lesperiode betaald te zijn. Losse lessen dienen contant  en voor aanvang van de les afgerekend te worden.
De hoogte van het cursusgeld wordt tenminste drie weken voor aanvang van een cursusperiode bekend gemaakt op de website van Yogastudio Kamala: http://www.kamalayoga.nl.

Gemiste lessen

Wanneer een cursist een les moet missen, geeft hij/zij dit zo snel mogelijk en tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les door aan de docent (via e-mail of WhatsApp). Voor wie ‘s nachts ziek wordt en de volgende dag les heeft om 9:00 of 9:30 uur geldt deze verplichting niet.
Niet tijdig afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
Tijdig afgemelde lessen kunnen in overleg en mits er plaats is, gedurende de lopende lesperiode worden ingehaald.
In te halen lessen vervallen wanneer cursist het lidmaatschap beëindigt.
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Ingeval van afwezigheid van de docent zal passende vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de cursist de les inhalen op een eerder of later tijdstip.  

Lestijden

Het lesrooster voor de volgende lesperiode wordt tenminste drie weken voor het begin van een lesperiode bekend gemaakt op de website: http://www.kamalayoga.nl.
In schoolvakanties en op algemene feest/gedenkdagen is er geen les.
Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om tussentijds cursustijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Is een cursist niet akkoord met de wijziging, dan geldt wat onder het kopje ‘Wijzigingen’ staat. 

Aansprakelijkheid

De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist specifieke lichamelijke klachten of beperkingen heeft en/of onder medische behandeling is, overlegt hij/zij met de behandelaar over de deelname aan de yogalessen. Elke cursist wordt nadrukkelijk aangeraden om een zwangerschap of gezondheidsklachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.
De cursist is en blijft verantwoordelijk voor het eigen lichaam: yoga beoefen je met respect voor je lichaam en de (on)mogelijkheden daarvan. Yogastudio Kamala aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cursisten dat hen tijdens de lessen, of in verband daarmee, overkomt.
Yogastudio Kamala is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen

Yogastudio Kamala behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. Zij ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden. De geldige versie is te vinden op de website. Indien een cursist het met een wijziging niet eens is, dan kan hij/zij opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Resterend vooruitbetaald lesgeld wordt teruggestort.

Versie juli 2018

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑